วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ สังคมเข้มแข็ง รวมกลุ่มยั่งยืนด้วยลำแข้ง แหล่งพันธุ์ไม้ยางพารา เพิ่มคุณค่าเกษตรอินทรีย์ น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
 2. จัดให้มีและบำรุงไฟฟ้า น้ำ เพื่อการบริโภคและเพื่อการเกษตร
 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มรายได้ครัวเรือน
 4. ส่งเสริมด้านการศึกษา
 5. เชิดชูศาสนา ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ
 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
 8. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. เน้นวิถีชีวิตแบบพอเพียง

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนใฝ่เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 4. สืบทอดและอนุรักษ์ประเภณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น
 5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นพื้นฐาน
 7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม
 8. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ