ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่าง ๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง

     วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลแก้ง

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับประชาชนตำบลแก้ง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมให้แก่แม่บ้านและประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในตำบลแก้ง

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 2) ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเดือนมกราคม - มีนาคม ชำระภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งรายการประเมิน ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252734

     วันที่ 24 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแก้ง ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ส่งทีมประกวดข้าวจี่ จำนวน 2 ทีม ภายในงานมีการประกวดข้าวจี่ประเภทโบราณ และประเภทประยุกต์ ผลการประกวดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวจี่ประเภทโบราณ และรองชนะเลิศ อันดันดับ 1 ข้าวจี่ประเภทประยุกต์

     วันพฤหัสบดีที่ 17-21 กันยายน 2563 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกจากวัดโนนแคน หมู่ 2 บ้านโนนแคน ตำบลตบหู ไปยังวัดบ้านแก้ง บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำพิธีสวดชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสักการะ อนุโมทนาบุญ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงคุณงามความดีของพระศรีสุระที่ได้มาสร้างบ้านแปงเมืองให้เมืองเดชอุดมได้มีความเจริญ รุ่งเรืองมากว่า 175 ปี (พ.ศ.2388-2563) โดยมี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม ทุกภาคส่วน ทายาทพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวเดชอุดมเข้าร่วมพิธี

     วันที่ 15 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการอบรมคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับประชาชนตำบลแก้ง เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในครัวเรือนและในชุมชนส่วนรวม

     วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ